De algemene voorwaarden voor het huren van opslagruimte
Bij Storage 4 you ontdekt u nooit onaangename verrassingen

Bekijk de algemene voorwaarden voor het huren van een opslagruimte in Dendermonde bij Storage 4 you. Met duidelijke afspraken en een hoogstaande beveiliging vindt u de ideale stockageruimte voor uw uiteenlopende materialen.

Huurovereenkomst voor opslagplaats

Activiteit die niet ressorteert onder de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten.

Artikel 1

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk verhuurcontract gesloten tussen enerzijds de verhuurder en anderzijds de huurder van de opslagruimte. De verhuurder en huurder bovenvermeld op het contract.

Artikel 2

Gebruik

De verhuurder geeft de huurder de toestemming om de opslagruimte te gebruiken en te bezetten volgens de voorwaarden van het contract, voor persoonlijk gebruik van opslag voor persoonlijke goederen. Met uitzondering van illegale goederen. De huurder mag de opslagruimte voor geen enkel ander doeleinde gebruiken. De huurder kent en aanvaard dat niets wat vermeld staat in het contract begrepen kan worden als recht op eigendom of ander recht op de opslagruimte. De verhuurder kan in geen enkel geval aangesteld worden als bewaarder van de goederen in de opslagruimte. Door ondertekening van het contract garandeert de huurder dat hij de enige is die eigenaar is van de goederen en neemt de volledige verantwoordelijkheid over zijn goederen. De huurder garandeert en verbindt zich ertoe de verhuurder schadeloos te stellen en met elke vordering en kosten van een actie of afspraken van derden als gevolg van de eigendom, waaronder geschillen over de eigendom of het bezit van het onroerend goed.

De verhuurder verbindt er zich toe om de opslagruimte te onderhouden en in goede staat te houden volgens het toegelaten gebruik en volgens contract. De opslagruimte zal steeds op slot zijn en proper. De huurder is verantwoordelijk voor het reinigen en verwijderen van stof of afval van de opslagruimte. De huurder mag geen goederen verwaarlozen of achterlaten in of buiten de opslagruimte, alsook geen afval, anders zal er een minimale boete aangerekend worden van 20 euro zonder BTW per achtergelaten goed. Verder zal de huurder verplicht zijn om de behandelingskosten voor het verwijderen van de achtergelaten goederen te betalen, dit zijnde een minimaal bedrag van 50 euro excl. BTW per vierkante meter.

De huurder bevestigd dat hij de opslagruimte heeft bezocht, bezichtigd en bevestigd dat deze zich in goede staat bevind en dat deze overeenkomst met het reglementaire en contractuele gebruik. De huurder gaat akkoord met niveau van maatregelen en veiligheid. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de veiligheid van de goederen gedurende het contract.

De huurder gaat akkoord dat alle informatie met betrekking tot de grootte van de opslagruimte correct zijn. Elk verschil van reëele afmetingen en afmetingen vermeld in het contract geven geen van beide partijen het recht om het huurbedrag aan te passen.

De huurder verbindt er zich toe zich te houden aan de contractuele voorwaarden, en zelf aan alle wettelijke en locale en nationale reglementen, en andere instructies van locale en nationale administratieve autoriteiten, alsook aan de eventuele vastgestelde regels van de verzekeraars.

De verhuurder neemt en aanvaard de volledige verantwoordelijkheid over de toegang van derden in zijn opslagruimte en/of het gebruik van de sleutel, met dien verstande dat deze derden niet als huurder geacht zijn.

De huurder houdt zich er aan de opslagruimte te gebruiken zonder schade te veroorzaken aan het milieu of verstoring van de andere gebruikers ( bijvoorbeeld luide radio, luide machines, stof maken, geur en lekken) en neemt dan ook de nodige maatregelen om deze schade of dergelijke verstoring te vermijden.

Het is niet toegestaan dat de huurder:

* de opslagruimte gebruikt als werkplaats, bureau of dergelijke
* geen commerciële activiteiten uit te oefenen in de opslagruimte
* geen hoofdkantoor of vestiging op te richten in de opslagruimte
* de opslagruimte te gebruiken voor illegale, criminele, onzedelijke activiteiten of fiscale fraude
* om elektrische apparaten of andere diensten aan te sluiten zonder een voorafgaand schriftelijk akkoord van de verhuurder. Alle toegelaten elektrische apparaten moeten bij afwezigheid van de huurder uitstaan en ontkoppeld zijn.
* om vaste elementen te bevestigen in de opslagruimte zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de verhuurder.

Het is de huurder strikt VERBODEN om volgende goederen in de opslagruimte onder te brengen:

* juwelen, bont, kunst, collectiestukken of onvervangbare goederen, goederen met emotionele waarde of speciale waarde
* cash geld, waardepapieren, onderdelen of voorraad
* goederen die rook of geur veroorzaken
* levende of dode dieren
* afval ( inclusief dierlijk, giftig of gevaarlijk afval)
* voedsel en andere grondstoffen
* vuurwapens, explosieven, munitiewapens of vuurwerk
* illegale substanties van drugs, illegale of illegaal verkregen voorwerpen zoals gestolen of gesmokkelde goederen
* chemische producten, radioactieve producten, biologische producten
* asbest en/of behandelde asbest
* meststoffen, pesticiden en herbiciden
* gasflessen of ander samengeperst gas en/of batterijen
* auto en/of moto
* vloeistoffen; brandbare, giftige, ontvlambare, gevaarlijke stoffen of preparaten; explosieven, oxidatiemiddelen, bijtende stoffen, zuren, irriterende stoffen, kankerverwekkende stoffen en stoffen gevaarlijk voor het milieu

 1. J) In elke geval van het niet naleven van artikel 2h en 2i, zal de huurder de verhuurder vrijwaren voor enige schade die hiertoe kan leiden en de huurder zal blootgesteld worden aan strafrechtelijke vervolging. De verhuurder mag de goederen controleren om de naleving van het contract na te gaan.
  K) Indien de huurder er van verdacht wordt de opslagruimte te gebruiken met contractbreuk, met nadruk op artikel 2, heeft de verhuurder het recht om dit te melden aan de bevoegde autoriteiten en hun toegang te verlenen tot de opslagruimte om te controleren. Deze kosten zijn ten laste van de huurder. De verhuurder mag, zonder verplichting, de huurder hiervan op de hoogte brengen.

Artikel 3

Duur

De huurovereenkomst wordt gesloten voor een duur van x maanden/jaar die ingaat op x en van rechtswege verstrijkt op x, zonder dat de opzegging moet worden betekend; de huurovereenkomst kan elk moment worden verbroken door beide partijen door middel van een schriftelijke opzegging van 1 maand. Betekent de verhuurder een opzegging vóór de einddatum van de overeenkomst, dan kan de huurder zich niet beroepen op de stilzwijgende verlenging, hoewel hij het genot heeft voortgezet en de huur is blijven betalen.

Artikel 4

Duur en achterstallige betalingen

 1. Alle kosten en huurbedragen met betrekking tot het verhuur van de opslagruimte zijn inclusief BTW. Bij het ondertekenen van het contract, moet de huurder alle kosten en huurbedragen van de eerste maand reeds betalen. Als de begindatum van het huurcontract van de opslagruimte start na de 15de van de maand, zal eveneens de huurder alle kosten en huurbedragen van de daaropvolgende maand direct moeten betalen.
  2. De verhuurder heeft het recht om de huurprijs en andere kosten periodiek te herzien, op voorwaarde dat hij de huurder 15 dagen vooraf verwittigd van de wijziging van de huurprijs.
  3. De huurder verplicht er zich aan om de huur en andere kosten telkens voor de 1ste van de maand te betalen.
  4. De huurder neemt kennis en aanvaard, dat in geval van wijziging of annulatie van zijn huurcontract voor de opslagruimte voor de start van het huurcontract, er hem een schadevergoeding ten bedrage van 15 dagen huur zal aangerekend worden. De eventueel reeds betaalde verzekeringen worden niet terugbetaald.
  5. De verhuurder heeft de keuze om de facturatie van de maandelijkse huur per post of per mail te versturen. De huurder zal dan ook aanvaarden dat de facturatie per mail gebeurd indien de verhuurder dit zo beslist.
  6. Indien het betaalde bedrag van de huurder niet overeenstemt met het te betalen bedrag, heeft de verhuurder het recht om de toegang tot de opslagruimte te weigeren aan de huurder tot het volledige bedrag betaald is. Alsook heeft de verhuurder het recht om administratieve kosten aan te rekenen. Deze bedragen 20 euro na de eerste herinnering, 50 euro na elke volgende herinnering.
  7. Bij niet- tijdige betaling van gelijk welk verschuldigd bedrag is de huurder vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest van 12% per jaar verschuldigd, waarbij de interest volledig wordt aangerekend voor elke begonnen maand. Indien een partij zich onterecht verzet tegen het vrijgeven van de volledige of gedeeltelijke huurwaarborg op het einde van de verhuurperiode, brengt het ingehouden bedrag, na ingebrekestelling waaraan gedurende acht dagen geen gevolg wordt gegeven, een interest van 1% per maand voort, waarbij de interest van elke begonnen maand voor de hele maand verschuldigd is.
  8. Bij niet- tijdige betaling van de huur bij een contract van 30 dagen na startdatum, heeft de verhuurder bijkomende rechten. Het zijnde :
  1. a)  Het recht om het slot te laten openbreken en vervangen door een nieuw ten laste van de huurder.
  b) De inhoud van de opslagruimte te verplaatsen naar een alternatieve plaats beslist door de verhuurder, zonder verantwoordelijk te zijn voor de verliezen er kunnen zijn bij deze verplaatsing.
  c) De kosten van de verplaatsing van de goederen die zich in de opslagruimte bevonden, de kosten van het onderbrengen van de goederen in de nieuwe opslagruimte.
  d) De overeenkomst te ontbinden en telkens een maandelijkse vergoeding aan te rekenen gelijk aan de maandelijkse huurprijs.
  e) de opgeslagen goederen in de opslagruimte als achtergelaten te beschouwen, en bij deze er gratis over te beschikken. De opbrengst van de verkoop in het kader van sectie 8 zal worden bewaard door de verhuurder en verrekend worden met alle kosten dat de verhuurder heeft moeten dragen door het niet naleven van bovenstaand artikel. Het eventuele resterende bedrag zal terugbetaald worden aan de huurder. In het geval dat men de verhuurder niet meer kan contacteren, of geen aanspraak maakt op het resterende bedrag zal dit bedrag toebehoren aan de verhuurder. Deze voorgaande clausule vormt geen beletsel voor een eventuele terugvordering van huur of andere achterstallige bedragen, beslissend door de verhuurder dit recht gedeeltelijk of geheel uit te voeren.
  De resterende goederen die niet verkocht zijn kunnen gestockeerd worden. De huurder zal er aan gehouden worden om de kosten van de behandeling en stockering op zich te nemen, en dit voor een minimaal bedrag van 50 euro excl. BTW per vierkante meter.
  9. De huurder erkent uitdrukkelijk dat de goederen aanwezig in de opslagruimte een garantie van betaling van de huur, kosten en andere bedragen aan de verhuurder. Daardoor zal de toegang tot de opslagruimte geweigerd worden aan de huurder tot het moment dat de totale achterstallige som betaald is. De huurder weet dan ook dat bij niet betaling van het achterstallig bedrag, dit kan leiden tot het verllies van de goederen die zich in de opslagruimte bevinden.

Artikel 5

Veiligheidsmaatregelen

Ingang en uitgang van het gebouw

De huurder beschikt over een persoonlijke sleutel van het gebouw. Deze sleutel zal telkens gebruikt moeten worden indien de huurder het gebouw wil betreden. De verhuurder verleend geen toegang tot het gebouw aan personen of wagens die niet beschikken over een sleutel. De huurder is verplicht om het gebouw terug af te sluiten na het binnen of buiten gaan. De sleutel is strikt persoonlijk en mag onder geen enkele omstandigheid doorgegeven worden aan derden. Indien de huurder een sleutel wenst voor derden, moet deze bijgemaakt worden door de verhuurder, op kosten van de huurder. De huurder is verantwoordelijk voor de sleutels en het gebruik er van. Bij verlies of vergeten sleutel kan de huurder een nieuwe sleutel bekomen bij de verhuurder. Alsook deze kosten zullen aan de huurder aangerekend worden. Zonder enig tegenbericht mag de huurder zijn opslagruimte betreden tussen 6h en 22h 7d/7d. Geen toegang tussen 22h en 6h. De verhuis naar een nieuwe opslagruimte mag enkel gebeuren in het bijzijn van de verhuurder. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor tijdelijke technische pannes, sneeuw, hindernissen en dergelijke, die de ingang en uitgang tot het gebouw verhinderen.

Toegang van de huurder tot de opslagruimte

Elke opslagruimte is beveiligd met een vergrendelingsysteem speciaal voorzien om een persoonlijk slot of hangslot te voorzien. De verhuurder beschikt niet over een sleutel hiervan die toegang geeft tot de goederen. De huurder is de enige verantwoordelijke voor het goed afsluiten van zijn opslagruimte door middel van het persoonlijk slot of hangslot. De huurder mag geen tweede slot voorzien.

Procedure in geval van brand

Elke huurder stemt er mee in om kennis te nemen met de instructies voor de veiligheid en de brandveiligheid en volgt deze ook op, alsook voor de nooduitgangen. De nooduitgangen bevinden zich overal in het gebouw en zijn duidelijk aangeduid. Het is ten strengste verboden om de nooduitgangen te blokkeren of te hinderen, die vrij moeten blijven in geval van nood. De huurder mag de nooduitgangen enkel gebruiken in het geval dat evacuatie nodig is (bij brand bijvoorbeeld). Bij misbruik of onbedoelde opening van de nooduitgangen, zullen de eventuele kosten hiervan doorgerekend worden aan de huurder.

Binnen in het gebouw

Snelheidsbeperking voor alle gemotoriseerde voertuigen, een veilige snelheid, hetzijnde 15km/u. Het parkeren is enkel toegelaten op de voorziene plaatsen. Het is ten strengste verboden te roken binnen in het gebouw. De huurder betreed het gebouw op eigen verantwoordelijkheid en risico. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor lichamelijke schade welke ook de oorzaak ervan mag zijn. Minderjarigen of onbevoegden mogen niet alleen gelaten worden in het gebouw. De huurder mag geen materialen die eigendom zijn van de verhuurder in zijn persoonlijke opslagruimte plaatsen, behalve men aansprakelijk gesteld is aan een forfaitair bedrag van 30 euro per dag voor het behouden van deze materialen. De huurder gaat er mee akkoord om niet meer dan het toegelaten gewicht in de opslagruimte te plaatsen. De huurder kan zich bij de verhuurder informeren welke dit gewicht exact is. De goederen die zich in de opslagruimte bevinden moeten op een degelijke manier geplaatst zijn zonder druk uit te oefenen tegen de muren. De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden door schade die veroorzaakt is van de goederen op de goederen. De verhuurder is niet verplicht om goederen in ontvangst te nemen voor de huurder.

Artikel 6

Opslagruimtes en beschikbaarheid

* Bij de start van het contract en bij datum van verhuis, is de opslagruimte verhuurd door de verhuurder en goedgekeurd in goede staat, proper en zonder tekortkomingen, door  de huurder.
* De verhuurder mag steeds zonder extra kosten voor de huurder een andere opslagruimte van dezelfde grootte of groter verhuren.
* Indien op de voorziene verhuisdatum geen enkele opslagruimte van de voorziene grootte beschikbaar is mag de verhuurder een andere opslagruimte toewijzen aan de huurder rekening houdende met de wensen van de huurder. Of het contract uitstellen totdat er een opslagruimte beschikbaar is van de gevraagde grootte. In dit laatste geval waarin de huurder zijn contract wordt uitgesteld doordat er geen opslagruimte van zijn gevraagde grootte beschikbaar is zal de huurder geen enkele kost aangerekend worden bij de beschikbaarheid van zijn opslagruimte. De huurder heeft eveneens het recht om het contract op te zeggen en de reeds betaalde kosten en huur terug te vorderen.
* De huurder heeft niet het exclusieve gebruik van de opslagruimte, is ook geen eigenaar ervan. De verhuurder mag op elk moment, mits verwittiging van de huurder, vooraf vragen om de goederen naar een andere opslagruimte te verplaatsen welke hem dan toegewezen wordt.

Artikel 7

Onderverhuring / bestemming / bezetting

Het goed wordt verhuurd om te worden gebruikt als opslagplaats voor de aldus omschreven beroepsactiviteit. Zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de verhuurder is het voor de huurder verboden deze bestemming te wijzigen. De activiteit die onder het toepassingsgebied van de wet op de handelshuurovereenkomsten valt, kan de beschreven of gewijzigde beroepsactiviteit niet uitmaken. Gelijk welke kosten die de verhuurder kan oplopen als gevolg van een inbreuk door de huurder op het voorgaande lid, worden aan de huurder aangerekend en op hem afgewenteld. Er kan in het verhuurde goed geen enkele openbare verkoop van meubelen of koopwaar plaatsvinden, om welke reden ook. Zonder het voorafgaand en schriftelijk akkoord van de verhuurder kan de huurder zijn rechten niet overdragen en het goed niet onderverhuren. De eventuele overdracht heeft tot gevolg dat de overdrager en de overnemer hoofdelijk gehouden zijn hun verbintenissen na te komen.

Artikel 8

Verantwoordelijkheid

De opslag van de goederen in de opslagruimte is en blijft in elk geval op eigen risico van de huurder. In geen geval is de verhuurder, welke noch bewaarder, noch houder is, verantwoordelijk voor schade veroorzaakt aan de goederen, de eigendom en financiële verliezen of exploitatie van de huurder. De verhuurder geeft geen enkele garantie aan de huurder in verband met de bewaking of veiligheid van het gebouw. De verhuurder zal geen controle uitvoeren om na te gaan of de goederen voldoen aan de contractuele condities. De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade en verliezen door verkeerde, gevaarlijke of illegale opslag door de huurder.

De verhuurder zal toegang verlenen, zonder enige verplichting om de huurder te verwittigen, tot de opslagruimte op aanvraag van de politie, brandweer, douane, op vertoon van een huiszoekingsbevel uitgereikt door de rechtbank. De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen dat dergelijke controle kunnen veroorzaken van schade aan de goederen en/of het hangslot of andere installaties. De huurder is wel verantwoordelijk voor alle schade dat de verhuurder hierdoor heeft opgelopen. De huurder zal de verhuurder moeten vergoeden voor alle schade, klachten, verantwoordelijkheden en andere kosten dat de verhuurder zal hebben bij het gebruiken van de opslagruimte door de huurder.

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor elk verlies of  indirect vooroordeel het zijnde , mislukkingen van onderhandelingen, bedrijfsverlies, verlies van opportuniteit of reputatie of van alle schade ten gevolge van uitgeoefende activiteiten van andere huurders of derden, bij het goede gebruik van de opslagruimte.
De huurder gaat akkoord dat hij een verzekering neemt op de waarde van de goederen. Dat de verhuurder het gebruik van de opslagruimte door de huurder niet mag controleren. Dat de verhuurder de risico's van de huurder niet kan inschatten. Dat er een verschil kan zijn tussen de betaalde kosten en huur, en de opgelopen schade.

Artikel 9

Verzekeringen

De huurder is gehouden zich behoorlijk te laten verzekeren, voor de volledige duur van de huurovereenkomst, tegen de huurrisico’s zoals brand, waterschade en glasbraak. Hij moet zich ook verzekeren tegen het verhaal van de buren. Op verzoek van de verhuurder bezorgt hij hem het bewijs van de ondertekening van een geldige en lopende verzekering. De huurder draagt het eventuele gevolg van zijn beroepsactiviteit op de verzekeringskosten van het gebouw waarin de verhuurde plaatsen zich bevinden. De verhuurder bevestigd dat zijn verzekeraar het recht heeft op beroep tegen de huurder en zijn verzekeraar.

Artikel 10

Onderhoud en reparaties

De verhuurder kan op elk moment overgaan tot onderhoudswerken, herstellingen, vergrotingen en vernieuwingen in het gebouw of aan de opslagruimte, wel te verstaan onder werken voor extra uitrusting.
De herstellingswerken of onderhoudswerken uitgevoerd door de verhuurder in de opslagruimte mogen geen gebreken vertonen overeenkomende met de contractuele verplichtingen, zelfs indien de werken beperkte of geen toegang verleenden aan de opslagruimte. De huurder zal deze werken moeten toestaan zonder enige korting te verkrijgen op de huur of andere kosten.

De huurder verplicht er zich toe om geen enkele schade te verrichten aan de opslagruimte en de eigendommen van derden. In geval van schade aan derden of aan de eigendommen van de verhuurder, zal de verhuurder de huurder verplichten om over te gaan tot de herstelling van deze schade. De huurder is verplicht om de schade binnen de 7 dagen te melden. Indien nodig, als de verhuurder toegang nodig heeft tot de opslagruimte, zal hij de huurder zo snel mogelijk hierover inlichten dat hij eventueel zijn goederen tijdelijk zal moeten verplaatsen naar een andere opslagruimte. Indien de goederen van de huurder verplaatst moeten worden naar een andere opslagruimte veroorzaakt door de huurder, zal dit enkel gebeuren op kosten en eigen risico van de huurder.

Artikel 11

Toegang van de verhuurder en derden

In principe mag de verhuurder of werkmannen in opdracht van de verhuurder de opslagruimte niet binnen gaan zonder de toestemming van de huurder.
In geval van nood, mogen de verhuurder of werkmannen in opdracht van de verhuurder binnen gaan in de opslagruimte, zelfs als het nodig is om het hangslot open te breken zonder de toestemming van de huurder. Noodgevallen worden aanzien als: onderhoudswerken, herstellingswerken, vernieuwingen, of andere gevallen dat er dringend toegang moet zijn aan de opslagruimte.
In geval van toepassing door de bevoegde autoriteiten, zal de verhuurder steeds toegang verlenen aan de opslagruimte.

De verhuurder mag, zonder de voorafgaande toestemming van de huurder, de opslagruimte betreden door het open breken van het hangslot indien nodig, in geval dat de huurder de contractuele verplichtingen niet naleeft. Alsook in geval van niet betaling van de huur of de kosten. Dan mag de verhuurder zelf de toegang tot de opslagruimte weigeren aan de huurder.
De verhuurder mag na het openbreken van het hangslot een inventaris opmaken van de goederen die zich in de opslagruimte bevinden.
De verhuurder is niet verantwoordelijk voor het moeten verlenen van de toegang aan administratieve of juridische autoriteiten.

Artikel 12

Verbreking door de schuld van de huurder

Indien de huurder zich niet houdt aan zijn legale, reglementaire verplichtingen of voortvloeiende toepassingen.
Indien de huurder zich niet houdt aan de contractuele verplichtingen (achterstallige huur inbegrepen). De verhuurder mag dan zonder opzeg het contract beëindigen, en alle openstaande bedragen opeisen. Het einde van het contract zal dan medegedeeld worden aan de huurder, welke dan zijn goederen binnen de 14 dagen zal moeten weghalen. Indien de goederen na 14 dagen nog aanwezig zijn, heeft de verhuurder het recht om te goederen te verkopen volgens artikel 4.

Artikel 13

Einde van het contract

Bij het einde van het contract verbindt de huurder zich toe zijn goederen allemaal te verwijderen, alsook het hangslot. De opslagruimte moet zich in propere toestand bevinden zoals bij het begin van het contract. Indien dit niet het geval is zal de huurder de kosten van de reiniging van de opslagruimte aangerekend worden.
Alle resterende goederen na het einde van het contract zullen aanschouwd worden als achtergelaten of overgelaten aan de verhuurder. De huurder zal dan de behandelingskosten en de kosten voor het verwijderen hiervan aangerekend worden, met een minimaal bedrag van 50 euro/ vierkante meter excl. BTW.
De huurder is dan ook verantwoordelijk voor welke schade dan ook aan de goederen veroorzaakt door de verhuis ervan. De huurder geeft dan ook de toestemming aan de verhuurder om de achtergelaten goederen te verkopen.

Artikel 14

Adreswijzigingen

Bij verandering van adres zal de verhuurder de huurder van deze wijziging op de hoogte brengen via brief verstuurd naar het adres vermeld op het contract, of via enige elektronische weg (mailadres opgegeven door de huurder). De huurder brengt de verhuurder schriftelijk op de hoogte van elke adreswijziging of mailadreswijziging, of telefoonnummer.

Artikel 15

Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens van de huurder medegedeeld aan de verhuurder zullen geregistreerd worden in het klantenbestand toehorende aan de verhuurder, welke niet gebruikt zullen worden voor andere doeleinden.
De huurder heeft het recht om elke verandering of rechtzetting in verband met zijn persoonlijke gegevens te laten aanpassen.
Deze persoonlijke gegevens worden gebruikt voor klantgerichte doeleinden, communicatie en promoties die de verhuurder eventueel zou voorstellen.

Artikel 16

Arbitrage

De partijen gaan er vanaf heden mee akkoord om elk geschil dat tussen hen kan ontstaan snel en via een eenvoudige procedure op te lossen. Bijgevolg wordt voor elk geschil betreffende deze overeenkomst en al haar gevolgen aanspraak gemaakt op de bevoegde rechtbank.

Artikel 17

Als een clausule van dit contract vervalt, blijven de andere clausules geldig en van toepassing. Elke vervallen clausule in dit contract zal vervangen worden door een nieuwe clausule die het best overeenkomt met de oorspronkelijke betekenis gekend door beide partijen vooraleer de vorige vervalt.
De huurder verklaart kennis te hebben genomen met de voorgenoemde algemene voorwaarden van het huurcontract en aanvaard dat deze voorwaarden hem direct schriftelijk overhandigd worden.
De verhuurder mag de algemene voorwaarden aanpassen na aangetekende schriftelijke verwittiging van de huurder. De aangepaste algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn 30 dagen na de verzending van het aangetekend schrijven. Zonder schriftelijk tegenbericht van de huurder binnen de 30 dagen, wordt geacht dat de huurder de aangepaste algemene voorwaarden aanvaard. Bij het niet akkoord gaan door de huurder van de aangepaste algemene voorwaarden, mag de huurder het contract beëindigen van zodra hij de aangepaste algemene voorwaarden heeft ontvangen (rekening houdende met de opzeg van 15 dagen).
Wanneer het contract wordt gesloten door twee of meer cliënten, zullen zij allen instaan voor de goede uitvoering van alle verplichtingen.
De huurder stemt er mee in de huurovereenkomst te registreren. Bij vertraging of ingebrekestelling hiervan, stemt hij er mee in dat de boetes ter zijner laste zijn.

Contact

Heeft u nog bijkomende vragen of wil u meteen een contract voor opslagruimte? Informeer u snel bij Storage 4 you in Dendermonde.

Adres

Bakkerstraat 45 A
9200 - Grembergen

Info

TEL: 052 77 01 20 052 77 01 20
BTW BE 0829.842.720

Stockageruimte | Opslagplaats | Opslagruimte | Beveiliging | Huren opslagruimte | Contract opslagruimte

Cookie-instellingen aanpassen

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen.

Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.

 • Instellingen aanpassen
 • Alle cookies accepteren en verdergaan naar de site